Înapoi

Întrebări frecvente

Da, în conformitate cu HCGMB 124/2008, parcarea de reședință se acordă numai persoanelor fizice îndreptățite.

Atribuirea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București se va face de către Administrația Comerciala Sector 6 – Serviciul Parcări în baza solicitărilor înregistrate, în limita locurilor disponibile.

Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe site-ul Administrației Comerciale Sector 6.

 1. Nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru o adresă de domiciliu.
 2. Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autoturismele din categoria M1, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri șezând, așa cum este definit și în Anexa Ordinului 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Se pot atribui numai persoanelor fizice care fac dovada că au domiciliul stabilit în imobilul respectiv și autoturismul înmatriculat în Municipiul București;
 4. Se pot atribui locuri de parcare situate in parcaje aflate la maximum 30 de metri de oricare front al clădirii de domiciliu;
 5. Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autoturismele care nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare atribuit deja.
 6. Condiția de la prezentul punct va fi considerată îndeplinită dacă solicitantul se regăsește în una dintre situațiile de mai jos:
  1. parcarea se acordă pentru autoturismele aflate în proprietate personală;
  2. parcarea se acordă pentru autoturismele utilizate de o persoana fizică în baza unor contracte de leasing financiar;
  3. parcarea se acordă pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat autentificate notarial;
 7. Se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București;
 8. Autoturismul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare, al autoturismului secundar si al autoturismului de ocazie trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);
 9. Autoturismul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare, al autoturismului secundar si al autoturismului de ocazie trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
 10. Se pot atribui cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie, ce au autoturismul înmatriculat în Municipiul București si au certificat de inregistrare, permis de ședere sau carte de ședere

Pasul 1.  Accesează platforma online  parcari.adps6.ro.

Pasul 2.  Introdu în câmpurile specificate datele de localizare, respectiv:

 • Adresă: stradă, număr poștal, număr imobil, apartament;
 • Numărul și data bonului de ordine. În cazul în care nu ai o cerere înregistrată și un număr de ordine, această rubrică va fi lăsată necompletată, urmând să primești pe e-mail un număr de înregistrare a cererii.

În momentul introducerii acestor date, se vor selecta automat toate locurile disponibile din jurul imobilului tău, ele putând fi deselectate individual daca se dorește un loc anume.

Pasul 3. Introdu datele personale: nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, numărul de înmatriculare al mașinii, marca autoturismului, seria de sasiu, valabilitatea ITP-ului și RCA-ului, plus observații, dacă este cazul.

Pasul 4. Încarcă documentele solicitate (scanate sau fotografiate):

 • CI/BI
 • Certificat de înmatriculare
 • Contract de comodat (dacă este cazul)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul)
 • Asigurare auto obligatorie valabilă (RCA)
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care autoturismul este pe numele soțului/soției.

Pasul 5. Trimite solicitarea, iar apoi, vei primi un mesaj de confirmare și un număr al solicitării.

În platforma parcari.adps6.ro, vei găsi și un tutorial video.

Solicitările în așteptare sunt un tip aparte. Acestea nu reprezintă o solicitare expresă pentru un anume loc. În cazul acesta, la momentul respectiv, nu au existat locuri disponibile pe o rază de 30 m față de imobil. Sistemul informatic a detectat acest lucru, a informat printr-un e-mail și a permis să se depună o solicitare în așteptare, tocmai pentru a exista o evidență.

Cel care depune cererea de parcare va primi un e-mail prin care i se indică numărul de înregistrare al solicitării în așteptare.

Sistemul informatic anunță momentul atribuirii unui loc în zona, pe o rază de 30 m față de imobilul declarat în cerere, coroborat și cu ordinea de așteptare pe raza respectivă. În consecință, NU există un termen de soluționare. În funcție de cât de aglomerată este zona sau de dinamica acesteia (sunt zone unde gradul de ocupare este ridicat, iar rata de reziliere este foarte scăzută, dar și zone unde dinamica privind eliberarea locurilor este mare), se poate atribui un loc de parcare într-o zi sau în câteva luni.

De reținut este faptul că solicitările în așteptare nu sunt monitorizate de un factor uman. Sistemul informatic va notifica faptul că a fost alocat un loc, în momentul în care acesta s-a eliberat și de ordinea cronologică a depunerilor solicitărilor în așteptare, iar persoana poate decide dacă îl acceptă sau nu.

În cazul în care persoana respectivă nu va răspunde la notificare în 30 de zile de la data comunicării, solicitarea inițială se consideră clasată. Pentru a reveni în lista de așteptare se va face o nouă solicitare.

Locul refuzat va fi propus automat următorului solicitant din lista de așteptare.

În cazul în care nu există locuri libere disponibile pe o rază de 30 de metri față de imobilul căutat, sistemul informatic va trimite un mesaj de înștiințare asupra faptului că cererea nu poate fi momentan soluționată, concomitent cu înscrierea în lista de așteptare în cazul eliberării unui loc în zonă.

Numărul cererii poate fi ulterior urmărit la secțiunea „Transparență decizională”.

Solicitarea va fi procesată de către un operator din cadrul Serviciului Parcări pentru a confirma că fișierele transmise sunt valide, că se pot deschide sau că sunt lizibile.

Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării.

În termen de 30 zile de la ridicarea contractului trebuie efectuată declararea acestuia la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6. Nedeclararea acestuia în termenul menționat duce la rezilierea contractului.

După validarea solicitării, vei primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate și în care se va regăsi numărul de înregistrare alocat (se poate urmări la secțiunea „Transparență decizională”).

În cazul în care există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, reprezentanții Serviciului Parcări Sector 6 vor respinge solicitarea și te vor informa printr-un e-mail, în care vor preciza motivul ce a stat la baza acestei decizii.

Plata taxei aferente locului de parcare se va face la termenele scadente prevăzute în legislația fiscală astfel:

 • pentru locurile de parcare dobândite în cursul anului respectiv până la data de 24.02, prima plată se va face până la data de 31.03
 • pentru locurile de parcare dobândite în cursul anului respectiv între data de 01.03 și 31.08, prima plată se va face până la data de 30.09.

Neplata la termenele scadente duce la rezilierea contractului.

Reînnoirea contractelor deja existente se face prin plata taxei de parcare la termenul scadent, adică minimum jumătate din valoare acesteia până la data de 31.03, și întrunirea cumulativă a condițiilor de atribuire a locului de parcare stabilite de actele normative în vigoare.

În cazul schimbării autoturismului nominalizat în contract, în cazul schimbării datelor de identificare a beneficiarului de contract sau în cazul prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de comodat.

Daca ai deja un ecuson QR-code eliberat, atunci nu este nevoie să te prezinți fizic.

Persoanele cu dizabilități vor avea prioritate la atribuirea unui loc de parcare, în limita locurilor existente. În vederea depunerii cererii se vor urma aceeași pași pentru solicitarea unui loc parcare, dar se vor încărca suplimentar și documentele care atestă, după caz, dizabilitatea sau statutul de însoțitor legal al persoanei cu dizabilitate.

QR code-ulde parcare de reședință trebuie expus la loc vizibil, in afara zonei de acțiune a ștergătoarelor de parbriz, pentru identificare, în caz de control.

În cazul pierderii/deteriorării QR code-ului de parcare, procesul de reemitere se va tarifa cu suma de  25 lei/reemitere. Suma se poate achita la casieria Administrației Comerciale Sector 6, cu sediu în Șos. Virtuții, nr 148, etaj 1. Ecusonul se va elibera pe loc.

Situațiile care conduc la rezilierea de drept a contractului de închiriere a unui loc de parcare de reședință sunt:

  1. Depășirea termenului de achitare integrală a taxei aferente prelungirii contractului de închiriere;
  2. Neachitarea tuturor creanțelor fiscale restante (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea)
  3. Nerespectarea uneia sau mai multor obligații din cele ce urmează:
 • ocuparea locului de parcare indicat în contract;
 • afișarea ecusonului QR-code în alt autoturism decât cele declarat;
 • respectarea semnalizării rutiere verticale şi orizontale a parcajelor;
 • să nu se ridice niciun fel de construcţie ori să se monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat
 • să nu se transmită sau să se cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de închiriere al locului de parcare de reședință devine nul de drept;
 • păstrarea curățeniei în parcare, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;
 • să nu fie executate lucrări de reparaţii sau întrețineri auto pe locul de parcare, inclusiv spălarea/curățarea acestora;
 • eliberarea necondiționată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie;
 • transmiterea electronic, prin intermediul platformei on-line, sau la Administrația Comercială Sector 6 – Serviciul Parcări, în termen de 30 zile, a oricărei modificări survenite privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, schimbarea numărului de înmatriculare ori vânzarea apartamentului sau a autoturismului. În caz contrar, contractul de închiriere încetează de drept;
 • să nu se transmită, sub nicio formă, dreptul de folosință al locului de parcare unei terțe persoane;
 • prezentarea necondiționată a tuturor documentelor necesare persoanelor care se ocupă de controlul parcărilor;
 • asumarea răspunderii pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcării;
 • deținerea unei inspecției tehnice periodice (ITP) valabile și a unei asigurări obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabile.

În cazul în care ai înstrăinat imobilul în temeiul căruia ai obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept.

Dreptul de utilizare al locului de parcare nu poate fi transmis către noul proprietar.

În cazul în care ai înstrăinat autoturismul în temeiul căruia ai obținut locul de parcare, fără să îți cumperi o altă mașină în termen de 90 de zile și să depui, în același termen de 90 de zile, o solicitare de modificare a datelor autoturismului în acest sens, contractul va înceta de drept.

Schimbarea locurilor de parcare între doi titulari se poate realiza prin prezentarea ambilor la sediul Serviciului Parcări din Șos. Virtuții, nr.148 etaj 1, cu următoarele documente:

• contractele ambilor beneficiari;

• cărțile de identitate ale ambilor utilizatori care doresc efectuarea schimbului locurilor de parcare de reședință;

• documentele ambelor autoturisme: certificatele de înmatriculare (din care să reiasă datele de identificare ale autoturismelor și ale proprietarilor acestora), perioada de valabilitate a I.T.P și R.C.A. valabil;

Cedarea unui contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință nu se poate face către terțe persoane care nu au loc de parcare.

În cazul decesului utilizatorului, pentru a prelua locul de parcare, trebui să te prezinți la sediul Serviciului Parcări cu certificatul de deces și documentul din care rezultă că ai domiciliul la adresa defunctului, în termen de 90 de zile de la data decesului.

Neprezentarea in termenul prevăzut conduce la încetarea de drept a contractului.

Ocuparea abuzivă a locului de parcare sau blocarea accesului la locul de parcare se sancționează cu amendă contravențională. În plus, se poate cere ridicarea mașinii în cauză.

Este interzisă orice operațiune și/sau intervenție asupra locurilor de parcare de reședință, în regie proprie.

Înapoi